ระบบกิจกรรมชุมชุม

มีฟังก์ชั่นการทำงานมากที่สุด
ตอบสนองต่อความต้องการมากที่สุด

เครื่องมือที่ช่วยคุณครูอำนวยความสะดวกในการจัดการงานกิจกรรมชุมนุม

การทำงานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

 • แสดงจำนวนนักเรียน คุณครู ทั้งหมดในระบบ แสดงชุมนุม ชุมนุมรอการอนุมัติ ผู้ที่เลือกชุมนุมแล้ว ผู้ที่ยังไม่เลือกชุมนุม ของปีการศึกษาปัจจุบัน
 • เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ดูรายละเอียด ข้อมูล นักเรียน,ครูประจำชุมนุม,ครูที่ปรึกษา,ผู้ดูแลระบบ
 • เลือกชุมนุมให้กับนักเรียน
  • แบบรายบุคคล และ แบบรายห้องเรียน
 • กำหนดครูประจำชุมนุม ในรูปแบบ
  • กำหนดครูให้กับชุมนุม กำหนดครูให้กับชุมนุม และเพิ่มครูให้กับชุมนุม (กรณีครูประจำชุมนุมมากกว่า 1 คน)
 • นำเข้าข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ excel
  • ชุมนุม
  • นักเรียน
  • ครูประจำชุมนุม
  • ครูที่ปรึกษา
  • อัพเดตข้อมูลนักเรียน
 • ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม
 • พิมพ์แบบฟอร์ม
  • เช็คชื่อ (รูปแบบไฟล์ pdf)
  • หน้าปกสำหรับรายงานผลกิจกรรม
  • แบบรายงานชุมนุม รายปีการศึกษา (แสดงรายละเอียดชุมนม และคุณครูสอน) – (ต้นเทอม)
  • แบบรายงานชุมนุม รายปีการศึกษา (แสดงรายละเอียดชุมนม และคุณครูสอน และจำนวนผู้ลงทะเบียน) – (หลังการลงทะเบียน)
 • อนุมัติผลการเปิดชุมนุม
 • เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
 • เลื่อนชั้นและจบการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ  3 และระดับ 6 
 • กำหนดข้อมูลของโรงเรียน เช่น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ โลโก้โรงเรียน ปีการศึกษา
 • เปิด-ปิด ระบบการทำงาน ได้แก่ 
  • ระบบหลัก ลงทะเบียนชุมนุม เปลี่ยนชุมนุม
  • การประเมินผลชุมนุม
  • การสร้างชุมนุม
  • การลงทะเบียนคุณครู
  • การลงทะเบียนนักเรียน
 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
  • กำหนดรายชื่อ ตำแหน่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้แสดงในแบบฟอร์ม
  • ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน
  • ระดับผลการประเมิน
  • กำหนดชุมนุมที่นักเรียนสามารถลงทะเบียน
  • กำหนดจำนวนครูที่ดูแลชุมนุม
  • กำหนดจำนวนครูที่ปรึกษาที่ดูแลห้องเรียน
  • ข้อมูล google api สำหรับใช้ gmail login
 • กำหนดลำกับการเลือกชุมนุม เช่น ระดับชั้นที่ 1 สามารถลงได้วันที่ 1 – 5 เดือนกุมภาพันธ์
 • ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์
  • กำหนดส่วนหัวของเว็บไซต์
  • กำหนดแบนเนอร์
  • กำหนดข้อมูลติดต่อโซเชียลมีเดีย
  • สร้างข้อมูล/เนื้อหา ลงหน้าเว็บไซต์
  • กำหนดสีส่วนต่างๆ เช่น สีเมนู สีพื้นหลัง
  • สร้างเมนูเพิ่มเติม
 • ดูสถิติการเลือกชุมนุมทั้งรายห้องและรายระดับชั้น
 • ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
  • รหัสนักเรียนซ้ำซ้อน
  • ชื่อ-สกุลซ้ำซ้อน
  • รหัสนักเรียน และ ชื่อ-สกุล ซ้ำซ้อน
 • รายงานผลการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  • รายงานผลเช็คชื่อเข้าร่วมรายชุมนุม
  • รายงานสรุปผลเช็คชื่อเข้าร่วมรายชุมนุม
  • พิมพ์รายงานผลเช็คชื่อเข้าร่วมรายชุมนุม (pdf, excel)
  • พิมพ์สรุปรายงานผลเช็คชื่อเข้าร่วมรายชุมนุม (pdf)
 • รายงานผล (ส่งออกในรูปแบบไฟล์ pdf และ excel)
  • ผลการประเมินชุมนุม
   • รายชุมนุม
   • รายห้อง
   • รายปีการศึกษา
   • ผลการประเมินผ่าน
   • ผลการประเมินไม่ผ่าน
  • การเลือกชุมนุม
   • รายห้อง
   • รายชุมนุม
   • รายปีการศึกษา
   • ยังไม่เลือกชุมนุม
  • สรุปผลชุมนุม
   • สถานะการประเมิน
   • สถานะชุมนุม
  • รายงานผลชุมนุม
   • รายชื่อชุมนุม และชื่อผู้ดูแลชุมนุม
 • โอนย้ายข้อมูล
  • กิจกรรมชุมนุมและการลงทะเบียนชุมนุม
  • เฉพาะกิจกรรมชุมนุม
 • เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
  • นักเรียนปัจจุบัน
  • นักเรียนที่จบปีการศึกษา
 • แสดงรายงานกิจกรรมชุมนุม (รูปเล่มรายงาน)
  • หลักการและเหตุผล
  • จุดประสงค์กิจกรรมชุมนุม
  • โครงการหรือชิ้นงานที่ได้
  • คณะกรรมการดำเนินการนักเรียน
  • สรุปผลการดำเนินการ
  • ปัญหาที่พบและวิธีแก้ปัญหา
  • สิ่งที่ควรแก้ไข
  • ข้อเสนอแนะ
  • ภาพกิจกรรม

 • ดูสถิติการเลือกชุมนุม ระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 • ดูรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 • เลือกและแก้ไขชุมนุมให้กับนักเรียน ระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 • ดูผลการเลือกชุมนุมและส่งออกรายงานรูปแบบไฟล์ pdf และ excel
 • ดูผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมและส่งออกรายงานรูปแบบไฟล์ pdf และ excel
 • แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
 • สร้างชุมนุมจากรายการที่ผู้ดูแลเตรียมไว้ให้ หรือ สร้างโดยกรอกข้อมูลเอง
 • จัดการชุมนุม
  • แก้ไขชุมนุม
  • เพิ่มครูดูแลชุมนุม
  • ลบชุมนุม
  • ดูรายละเอียดชุมนุม
 • เช็คชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • รายงานเช็คชื่อรายครั้ง และพิมพ์รายงานในรูปแบบ pdf, excel
  • รายงานสรุปผลรายกิจกรรมชุมนุม และพิมพ์รายงานในรูปแบบ pdf
 • พิมพ์แบบเช็คชื่อนักเรียน , หน้าปกสำหรับรายงานผลกิจกรรม ,รายชื่อนักเรียน รายชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ pdf และ excel
 • ประเมินผลชุมนุมและส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf และ excel
 • บันทึกรายงานกิจกรรมชุมนุม และส่งออกรูปเล่มรายงาน PDF
  • หลักการและเหตุผล
  • จุดประสงค์กิจกรรมชุมนุม
  • โครงการหรือชิ้นงานที่ได้
  • คณะกรรมการดำเนินการนักเรียน
   • ประธานกิจกรรม
   • รองประธานกิจกรรม 2 คน
   • เลขานุการ
   • ปฏิคม
   • เหรัญญิก
   • กรรมการ 5 คน
  • สรุปผลการดำเนินการ
  • ปัญหาที่พบและวิธีแก้ปัญหา
  • สิ่งที่ควรแก้ไข
  • ข้อเสนอแนะ
  • ภาพกิจกรรม
 • แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

 • เลือกชุมนุม
 • เปลี่ยนแปลงชุมนุม
 • ตรวจสอบการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • ดูผลการเรียน
 • ดูผลการเลือกชุมนุม (จากหน้าเว็บไซต์ โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน)
 • แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

อัตราค่าบริการ

ขนาดเล็ก
4,900 /ปี
นักเรียนไม่เกิน 499 คน
ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
ฟรีโดเมน (.COM)
ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
อัพเดตตลอดการใช้งาน
ขนาดกลาง
5,200 /ปี
นักเรียนไม่เกิน 999 คน
ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
ฟรีโดเมน (.COM)
ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
อัพเดตตลอดการใช้งาน
ขนาดใหญ่
5,700 /ปี
นักเรียนไม่เกิน 1400 คน
ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
ฟรีโดเมน (.COM)
ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
อัพเดตตลอดการใช้งาน
ขนาดใหญ่พิเศษ
6,700 /ปี
นักเรียนไม่เกิน 4000 คน
ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
ฟรีโดเมน (.COM)
ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
อัพเดตตลอดการใช้งาน

ส่งข้อความ