โปรแกรม ระบบกิจกรรมชุมนุม
ขนาดเล็ก
4,900 /ปี
 • นักเรียน > 499 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
ใช้บริการ
ขนาดกลาง
5,200 /ปี
 • นักเรียน > 999 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ขนาดใหญ่
5,700 /ปี
 • นักเรียน > 1400 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ขนาดใหญ่พิเศษ
6,700 /ปี
 • นักเรียน > 4000 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ปรับแต่งตามความต้องการ (ติดต่อสอบถาม)
 • ปรับแต่งการทำงานระบบ - พัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ให้ระบบมีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือของผู้ใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM) หรือใช้โดเมนของโรงเรียนได้ มีการดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา และสามารถอัพเดตตลอดการใช้งาน
 • สอบถาม
โปรแกรม ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม
ขนาดเล็ก
4,900 /ปี
 • นักเรียน > 499 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
ใช้บริการ
ขนาดกลาง
5,200 /ปี
 • นักเรียน > 999 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ขนาดใหญ่
5,700 /ปี
 • นักเรียน > 1400 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ขนาดใหญ่พิเศษ
6,700 /ปี
 • นักเรียน > 4000 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ปรับแต่งตามความต้องการ (ติดต่อสอบถาม)
 • ปรับแต่งการทำงานระบบ - พัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ให้ระบบมีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือของผู้ใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM) หรือใช้โดเมนของโรงเรียนได้ มีการดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา และสามารถอัพเดตตลอดการใช้งาน
 • สอบถาม
โปรแกรม ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
ขนาดกลาง
3,100 /ปี
 • นักเรียน > 999 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ขนาดใหญ่
3,600 /ปี
 • นักเรียน > 1400 คน
 • ไม่จำกัดปริมาณใช้งาน
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ซื้อโปรแกรม
15,000 /ปี
 • ซอร์ตโค้ด (Source code) ทั้งหมด
 • โครงสร้างฐานข้อมูล
 • รองรับ php เวอร์ชั่น 5.6 ขึ้นไป
 • ฐานข้อมูล MYSQL
 • เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
 • สอบถามการใช้งาน
 • ใช้บริการ
ปรับแต่งระบบ
ติดต่อสอบถาม
 • ปรับแต่งการทำงานระบบ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
 • ฟรีโดเมน (.COM)
 • ใช้โดเมนของโรงเรียนได้
 • ดูแลระบบ/แก้ไขปัญหา
 • อัพเดตตลอดการใช้งาน
 • สอบถาม