หน้าแรก

คอร์เน็ต | CORENET

พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบาย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้งาน

สินค้าและบริการ

อยากรู้อะไรถามได้ครับ

หากสนใจใช้งานโปรแกรมผ่านคลาวด์ ได้แก่ระบบกิจกรรมชุมนุม ระบบรายวิชาเพิ่มเติม ระบบพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานราชการ ขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

 1. ขอใบเสนอราคา
 2. หน่วยงานขอเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 3. หน่วยงานอนุมัติจัดซื้อโปรแกรม
 4. หน่วยงานชำระค่าโปรแกรมผ่านคลาวด์ เต็มจำนวน
 5. คอร์เน็ตเตรียมระบบให้กับหน่วยงาน สามารถใช้งานได้ผ่านใน 3 ชั่วโมง และส่งข้อมูลการใช้งานให้กับผู้ดูแลระบบ
 1. การใช้งานโปรแกรมผ่านคลาวด์ (ตามระยะเวลาที่ซื้อ)
 2. ชื่อผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ 1 บัญชี
 3. เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (pdf)
 4. วิดีสอนใช้งานระบบ (online)
 5. แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ ในการใช้งานระบบ ผ่านทางไลน์หรืออีเมล

* ไม่รวมค่าบริการสอนใช้งานสด ทั้งผ่านระบบออนไลน์ หรือ ในหน่วยงาน

หากสนใจบริการอื่นๆจากทางคอร์เน็ตสามารถติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาได้ครับ หากเป็นหน่วยงานราชการ ธุรกิจไม่ใหญ่มาก หรือแม้กระทั่งส่วนตัว ก็พร้อมบริการโดยความเต็มใจ เพียงแค่บอกความต้องการให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

 1. ติดต่อคอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น รูปแบบเว็บไซต์ ทำเว็บกี่หน้า อะไรบ้าง ฯลฯ
 2. คอร์เน็ตส่งใบเสนอราคาให้หน่วยงาน
 3. หน่วยงานอนุมัติจัดทำเว็บไซต์และจัดทำสัญญา มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
 4. คอร์เน็ตดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่ตกลง
 5. คอร์เน็ตส่งงานให้หน่วยงานตรวจสอบ
 6. หน่วยงานจ่ายค่าจ้างอีก 50% ที่เหลืออยู่

หน่วยงานจะได้รับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งไม่รวมค่าบริการสอนใช้งานทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

 1. ติดต่อคอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น รูปแบบการขายสินค้า ประเภทการขาย หรือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ฯลฯ
 2. คอร์เน็ตส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
 3. ลูกค้าอนุมัติจัดทำเว็บไซต์และจัดทำสัญญา มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
 4. คอร์เน็ตดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่ตกลง
 5. คอร์เน็ตส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ
 6. ลูกค้าจ่ายค่าจ้างอีก 50% ที่เหลืออยู่

ลูกค้าจะได้รับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งไม่รวมค่าบริการสอนใช้งานทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

 1. ติดต่อคอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือ เว็บไซต์ เช่น ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ เงื่อนไขการทำงาน รูปแบบหน้าต่างการใช้งาน ฯลฯ
 2. คอร์เน็ตส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
 3. ลูกค้าอนุมัติจัดทำโปรแกรมหรือระบบและจัดทำสัญญา มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
 4. คอร์เน็ตดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่ตกลง
 5. คอร์เน็ตส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ
 6. ลูกค้าจ่ายค่าจ้างอีก 50% ที่เหลืออยู่

ลูกค้าจะได้รับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งไม่รวมค่าบริการสอนใช้งานทั้งออนไลน์และออฟไลน์

“คอร์เน็ต”

พร้อมพัฒนาและให้บริการเครื่องมือ ( โปรแกรม ระบบ เว็บไซต์ ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุก ๆ ท่านและทุก ๆ หน่วยงาน

“Digital Transformation In Education”

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับหน่วยงานการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่คอร์เน็ตพร้อมให้บริการและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานโดยเฉพาะ
 • ระบบกิจกรรมชุมนุม
 • ระบบติดตามและส่งการบ้าน
 • ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์
 • ระบบบริหารจัดการสารสนเทศนักเรียนและบุคลากร
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • ระบบการจัดการเรียนรู้และระบบการเรียนการสอน
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน
 • ระบบสารนิเทศและสังเกตชั้นเรียนโดยผู้บริหาร
 • ระบบระบส่งเอกสารบุคลากร
 • ระบบยืม-คืน เครื่องมือ/อุปกรณ์
 • ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
 • ระบบบริหารจัดการระบบเรียนรู้
 • ระบบนัดเวลาประเมินผล
 • ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
 • ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ระบบงานห้องเรียนสีขาว
 • ระบบระเบียบประวัตินักเรียน
 • ระบบงานครูเวรประจำวัน
 • ระบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
 • ระบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด
 • ระบบบันทึกและแสดงผลการใช้ห้องประชุม-ห้องเรียน

เครื่องมือ” ที่เกิดจากเราพัฒนา

ข่าว

คอร์เน็ตดูแลและพัฒนาเครื่องมือ
ให้กับทุกๆหน่วยงาน (ส่วนหนึ่ง)

ส่งข้อความ