โปรแกรมบริหารงานวิชาการ

โปรแกรมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกอบด้วยระบบงานย่อย

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศนักเรียนและบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบการจัดการเรียนรู้และระบบการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบสารนิเทศและสังเกตชั้นเรียนโดยผู้บริหาร

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์

ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบงานห้องเรียนสีขาว

ระบบระเบียบประวัตินักเรียน

ระบบงานครูเวรประจำวัน

ระบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการประวัติการใช้งานโปรแกรม

สารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หน้าเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูล

ส่งข้อความ